seniorer - bliv inspireret
få inspirationer til frivilligt arbejde
frivillige organisationer og foreninger
frivilligt arbejde i organisationer og foreninger
hvorfor?
kontakt Ebbe Berg
tilbage til start
Forsikring af de frivillige i arbejdet  
 

Hvad er konsekvenserne, hvis jeg som frivillig gør noget forkert? Kan jeg blive erstatningsansvarlig? Er det min forening, der har ansvaret? Og hvad med den eventuelle skade hos den, jeg hjælper? Vigtige spørgsmål at tage stilling til.
Center for frivilligt arbejde gennemgår i en artikel problematikken. Se nedenfor.

******************************************************************************************************

Hvem skal forsikre de frivillige?

I Bornholms Regionskommune har man et godt og fast samarbejde med Ældremobiliseringen om motionsaktiviteter for ældre i deres eget hjem. Projektet er reguleret af en partnerskabsaftale under § 115, og indholdsmæssigt handler det om, at velfungerende ældre modtager et to-dages kursus i motion i hjemmet, så de kan tage rundt til svagere ældre og hjælpe dem med at få motion.

Kommunen har været meget glad for projektet, men man har været i tvivl om, hvem der egentlig havde ansvaret for at forsikre de frivillige, der indgår i det.

  • Er det kommunen, der sender de frivillige rundt til de ældre, der har brug for et besøg?
  • Er det Ældremobiliseringen, der står for rekrutteringen af de frivillige?
  • Eller er det de frivillige selv, der står med ansvaret, hvis de kommer til skade i forbindelse med projektet?

Svar fra Arbejdsskadestyrelsen
For at få det spørgsmål afklaret, valgte regionskommunen at spørge Arbejdsskadestyrelsen, der er den øverste myndighed, når det handler om forsikring af ansatte mv.

Nu er Arbejdsskadestyrelsen kommet med et svar, som regionskommunen har været så venlig at sende til Center for frivilligt socialt arbejde, så frivillige og kommuner i resten af landet også kan blive klogere af det.

Lov om arbejdsskadesikring
I sit svar henviser styrelsen til § 2, stk. 1 i Lov om arbejdsskadesikring, hvor der står, at "personer der ansættes til at udføre arbejde her i landet for en arbejdsgiver er berettiget efter denne lov. Arbejdet kan være lønnet eller ulønnet og kan være varigt, midlertidigt eller forbigående." Videre i § 48, stk. 1 står der, at "enhver arbejdsgiver, som i sin tjeneste beskæftiger personer nævnt i § 2, har sikringspligt efter loven for disse personer."

Med det som udgangspunkt er Arbejdsskadestyrelsen nået frem til følgende konklusion i den konkrete sag:

"På baggrund af det oplyste er det styrelsens vurdering, at regionens motionsvenner og stolemotionsinstruktører er omfattet af reglerne i Lov om arbejdsskadesikring med Bornholms Regionskommune som forsikringspligtig arbejdsgiver.Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på at:

  • Regionskommunen i medfør af § 115 i Lov om Social Service skal samarbejde med de frivillige organisationer.
  • Regionskommunen har nytteværdi af det arbejde, som de frivillige motionsvenner og stolemotionsinstruktører udfører.
  • Regionskommunen stiller lokaler til rådighed for projektet.
  • De frivillige motionsvenner og stolemotionsinstruktører skal gennemgå et to-dages kursus for at få lov til at deltage i projektet.
  • Projektlederen og projektets fysioterapeut er til rådighed for de frivillige motionsvenner og sto-lemotionsinstruktører."

I det konkrete tilfælde er det altså nu slået fast, at det er Regionskommunen, der skal sørge for at have en arbejdsskadeforsikring, der dækker de frivillige. Men styrelsen slår i sit svar også fast, at det ikke nødvendigvis betyder, at det samme gælder for alle andre, der udfører frivilligt arbejde for Regionskommunen. Det må "bero på en tilsvarende konkret vurdering af, hvorvidt der ved aftale med disse frivillige er etableret et ansættelsesforhold mellem den frivillige og kommunen", som der står til sidst i styrelsens svar.

Under alle omstændigheder er det vigtigt at få afklaret dette spørgsmål i forbindelse med samarbejdsprojekter mellem frivillige organisationer og kommuner, så de frivillige ikke risikerer at stå uden forsikringsdækning, hvis uheldet skulle være ude.

Læs mere om forsikring af frivillige i pjecen: Forsikring af frivillige.

Kilde: Frivillig nr. 81, september 2006.

Eftertryk med tydelig kildeangivelse er tilladt.

 

 
  tilbage