seniorer - bliv inspireret
få inspirationer til frivilligt arbejde
frivillige organisationer og foreninger
frivilligt arbejde i organisationer og foreninger
hvorfor?
kontakt Ebbe Berg
tilbage til start
Ledelse af frivillige  
 

Et hyppigt diskussionsemne på frivillighedskonferencer er spørgsmålet om ledelse af frivillige. Hvis nogen bestemmer over de frivillige, er de så frivillige? Eller modsat: uden ledelse kan ingen - heller ikke de frivillige - fungere tilfredsstillende. Jeg har også hørt påstanden (fra Ældre Sagen), at frivillige skal ledes af frivillige. Men mange organisationer har fastansatte, lønnede medarbejdere til at lede de frivillige.

Center for frivilligt socialt arbejde har på sin hjemmeside en glimrende artikel om enmer. Følger nedenfor.

*****************************************************************************************************

Ledelse af frivillige

Af Anders E. Jacobsen, konsulent på Center for frivilligt socialt arbejde

På Center for frivilligt socialt arbejde oplever vi en stor interesse for emnet: Ledelse af frivillige - en interesse som vi blandt andet forsøger at imødekomme via et mindre kursusudbud i Foreningshøjskolen, men også har sat spot på i forbindelse med Decemberkonference 2008.

Der eksisterer mange myter om ledelse af frivillige - en af dem går på, at frivillige ikke skal ledes. På den anden side er der vel næppe en eneste forening, som ikke i en eller anden grad må forholde sig til, hvordan man ønsker at lede frivillige i foreningen.

Spørgsmålet er, om man på nogen måde kan lede frivillige uden at gå på kompromis med de særlige forhold, der gælder for de frivilliges engagement.

Denne artikel giver et bud på, hvordan man kan gribe ledelse af frivillige an. Det er artiklens budskab, at ledelse ikke handler så meget om at styre som at vise en retning og skabe nogle rammer for den frivillige, hvor vedkommende kan udfolde sig med plads til sin egen fortolkning af sin funktion i organisationen.

Lad os først se på hvad og hvem vi taler om: frivillige sociale organisationer er oftest demokratisk organiserede, der udbetales ikke løn til frivillige og der er få formelle sanktionsmuligheder. Her adskiller ledelsen i frivillige sociale organisationer sig fra en privat eller offentlig virksomhed. Lederen skal i højere grad tage udgangspunkt i den frivilliges egne ønsker og behov såvel som i organisationens bærende idé - eller det man kan kalde for sagen. Det handler derfor først og fremmest for en leder om, at den frivillige er klædt på til at handle, når organisationens bærende værdier skal føres ud i livet.

Bevidsthed om lederrollen
Hvordan sikrer lederen sig, at den frivillige bliver handlekraftig? Som leder er det ikke ens opgave at styre foreningen med hård hånd og udfører alle opgaverne selv, men mere at give den frivillige mulighed for at udfolde sig inden for foreningens rammer og udføre aktiviteter, der er i overensstemmelse med foreningens formål.

En leders rolle er således at gøre det klart, hvilken funktion, den frivillige har og hvilken opgave, der hører til funktionen. Hvis en frivillig fx har som funktion at arbejde med PR for foreningen, hvilke opgaver følger så med? Skal den frivillige arbejde med hjemmeside, skal han fortælle sit eget netværk om foreningen, eller skal han lave arrangementer, der skaber opmærksomhed om foreningen? Er det f.eks. den frivilliges funktion at være fundraiser, bør det stå klart, hvilke slags midler, der skal søges. Taler vi om kommunale midler eller små sponsorater fra mindre erhvervsdrivende? Er det midler som skal anvendes til foreningens drift, foreningens aktiviteter eller til nye projekter?

Det bør desuden stå klart hvad formålet med funktionen og opgaven er: F.eks. hvis en støtteforening til fordel for scleroseramte børn beder en frivillig deltage i en indsamling, bør den frivillige ikke alene vide, at hans indsats støtter selve sagen, men også hvad de indsamlede penge præcist går til: F.eks. forskning, direkte behandling af barnet eller måske til at opfylde et ønske om en god oplevelse for et scleroseramt barn? Hvis man ved hvad formålet med opgaven er, vil motivationen til at udføre den som regel også være til stede.

Skab sammenhæng mellem funktion og formål
Det vil i mange tilfælde være oplagt at fortælle en ny frivillig allerede ved introduktionen, hvad man forventer af ham eller hende i funktionen. Lad os tage et eksempel: En frivillig henvender sig til et værested for sindslidende, der ønsker hjælp til at tage sig af stedets brugere. Som leder kan man her forklare den frivillige hvad funktionen er: F.eks. at være frivillig omsorgshjælper. Opgaven kunne fx være at sørge for bespisning og lytte og samtale med stedets besøgende. Her kunne man desuden understrege, at det ikke er den frivilliges opgave at give rådgivning - det sørger stedets rådgivere for. Desuden kan man forklare, at formålet er at give den sindslidende et upartisk og lyttende øre, så denne oplever en øget livskvalitet.

Giv faglig støtte
Lederen bør også sørge for, at der er den nødvendige faglige støtte til den frivillige i hele forløbet i forhold til de konkrete problemstillinger, der opstår. Her kan lederen enten henvise til sig selv eller evt. til en anden med de rette faglige kvalifikationer. Lederen bør også sørge for at holde sig orienteret om eventuelle behov for kurser, som den frivillige har i forhold til omgangen med brugerne.

Spørg ind til de personlige oplevelser
Endelig er det en god idé som leder løbende at spørge ind til den frivilliges personlige oplevelser i forbindelse med opgaven for at sikre, at evt. dårlige erfaringer kan vendes til noget lærerigt og konstruktivt ved hjælp af en dialog med lederen. Ligeledes skal lederen give sig tid til at dele den frivilliges gode oplevelser, fordi de spiller en stor rolle for den frivilliges engagement og forståelse for organisationens bærende idé.

Skab rammer for udvikling
Dermed er lederens rolle ikke udspillet: Det er nemlig en lederrolle at sørge for, at den frivillige tilbydes den fornødne udvikling, således at man også tager hensyn til den frivilliges særlige bevæggrunde for at engagere sig i det frivillige sociale arbejde.

En frivillige har nogle helt særlige bevæggrunde for at melde sig. Disse bevæggrunde tager ofte udgangspunkt i hans eller hendes "berørthed". Man har måske selv haft foreningens sag inde på livet, eller man har famile, venner eller kollegaer, der har det?

Uanset årsagen, har den frivillige et ønske om at gøre en forskel, som lederen bør være klar til at imødekomme ved at give den frivillige mulighed for løbende at revurdere sin funktion og opgave. Måske har den frivillige efter et stykke tid et ønske om at skifte funktion eller gribe funktionen an på en ny eller anden måde?

Lederen skal her være i stand til at vurdere, hvilken indflydelse en evt. ændring af funktionen har på foreningens sag, eller om der er en god grund til at ændre på funktionsbeskrivelsen som følge at den frivilliges egen personlige udvikling i foreningen. Således sikrer man også, at den frivillige får plads til at fortolke sit eget arbejdsfelt i organisationen.

At gå balancegang
Overordnet set skal lederen således balancere mellem at skabe en entydighed omkring organisationens bærende idé og samtidig sørge for at den frivillige har den nødvendige frihed i sin funktion til at fortolke idéen i sit konkrete arbejde. Måske er målet for lederen, at styre mindre frem for mere i de frivillige sociale organisationer? Måske er plads til tvivl og eksperimenteren netop vejen til innovation og menneskelig udvikling - det stof som de frivillige sociale organisationer er gjort af?

Kilde: frivillighed.dk, Center for frivilligt socialt arbejde, den 2. december 2008.

 

 
  tilbage