Sygedagpenge 2024

Sygedagpenge 2024: Hvad du skal vide om satser og regler i 2024

Sygedagpenge er en ydelse, som du kan få, hvis du bliver syg og ikke kan arbejde. Sygedagpenge skal sikre dig en indkomst, mens du er uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Men hvor meget kan du få i sygedagpenge, og hvordan beregnes det? Det vil vi se nærmere på i denne artikel.

Sygedagpenge satsen for 2024?

Satserne for 2024 er offentliggjort og de kommer til at stige i 2024.

Den højeste sygedagpenge sats i 2024 vil være 4.695 kr. om ugen eller 126,89 kr. i timen. Disse satser vil træde i kraft fra mandag d. 1 januar 2024.

sygedagpenge sats 2024

Hvem har ret til sygedagpenge?

For at have ret til sygedagpenge skal du opfylde nogle betingelser. Du skal:

 • Være ansat eller selvstændig erhvervsdrivende og have arbejdet mindst 240 timer inden for de seneste seks måneder før din første sygedag.
 • Være medlem af den offentlige sygesikring (gruppe 1 eller 2) og have bopæl i Danmark.
 • Være uarbejdsdygtig på grund af sygdom, som er dokumenteret af en læge.
 • Melde dig syg til din arbejdsgiver eller kommune senest den første fraværsdag.
 • Give din kommune de oplysninger, som de har brug for til at behandle din sag.

Hvis du opfylder disse betingelser, har du ret til sygedagpenge fra din første fraværsdag. Hvis du er ansat, får du sygedagpenge fra din arbejdsgiver i de første 30 dage, og derefter fra din kommune. Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, får du sygedagpenge fra din kommune fra den tredje fraværsdag, medmindre du har tegnet en frivillig forsikring, som giver dig ret til sygedagpenge fra den første fraværsdag.

Hvordan beregnes sygedagpengene?

Sygedagpengene beregnes ud fra din timeløn før skat. Timelønnen er det beløb, som du får udbetalt for hver time, som du arbejder. Timelønnen omfatter grundløn, tillæg og pension, men ikke overarbejdsbetaling eller feriepenge.

Hvis du er ansat, beregnes din timeløn ud fra dit gennemsnitlige antal arbejdstimer og din gennemsnitlige månedsløn i de seneste tre måneder før din første sygedag. Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, beregnes din timeløn ud fra dit overskud i det seneste regnskabsår.

Sygedagpengene svarer til 90 % af din timeløn, dog maksimalt et fastsat beløb pr. time. Dette beløb kaldes den højeste dagpengesats og reguleres hvert år. I 2024 er den højeste dagpengesats 126,89 kr. pr. time. Hvis du skal have ret til den maksimale sats pr. time, skal din timeløn være højere end dette efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag.

Hvis din timeløn er lavere end den højeste dagpengesats, får du 90 % af din timeløn i sygedagpenge.

Hvordan søger du om sygedagpenge?

For at søge om sygedagpenge skal du først melde dig syg til din arbejdsgiver eller kommune senest den første fraværsdag. Du skal også udfylde et oplysningsskema, som du får tilsendt fra din kommune. Du kan også finde skemaet på Mit Sygefravær, hvor du kan logge ind med NemID og se din sag.

Du skal udfylde skemaet med oplysninger om din sygdom, din arbejdssituation, din indtægt og din civilstand. Du skal også give din kommune lov til at indhente oplysninger fra din læge, din arbejdsgiver og andre relevante parter.

Du skal sende skemaet tilbage til din kommune inden for otte dage, ellers kan du miste retten til sygedagpenge. Du kan sende skemaet digitalt via Mit Sygefravær eller med post.

Din kommune vil derefter behandle din ansøgning og vurdere, om du har ret til sygedagpenge, og hvor meget du kan få. Du vil få besked om afgørelsen på Mit Sygefravær eller med brev.

Hvad skal du være opmærksom på som senior ift. sygedagpenge?

Som senior skal du være opmærksom på, at der er nogle særlige regler for sygedagpenge, som kan have betydning for dig. Her er nogle af dem:

 • Hvis du er fyldt 65 år og har ret til folkepension, kan du vælge at få folkepension i stedet for sygedagpenge. Det kan være en fordel, hvis du har en høj pensionsopsparing eller en lav timeløn. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du vælger folkepension, kan du ikke skifte tilbage til sygedagpenge igen.
 • Hvis du er fyldt 60 år og har været medlem af en arbejdsløshedskasse i mindst 10 år, kan du søge om efterløn i stedet for sygedagpenge. Det kan være en fordel, hvis du har en lav timeløn eller ikke regner med at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du vælger efterløn, kan du ikke skifte tilbage til sygedagpenge igen.
 • Hvis du er fyldt 60 år og har været ansat i mindst 20 år hos den samme arbejdsgiver, kan du søge om seniorførtidspension i stedet for sygedagpenge. Det kan være en fordel, hvis du har en lav timeløn eller ikke regner med at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du vælger seniorførtidspension, kan du ikke skifte tilbage til sygedagpenge igen.

Hvis du er i tvivl om, hvad der er bedst for dig, kan du kontakte din kommune eller en pensionsrådgiver for at få vejledning.

Hvor længe kan du få sygedagpenge?

Du kan som hovedregel højst få sygedagpenge i 22 uger inden for en 9-måneders periode. Hvis du stadig er syg efter 22 uger, skal din kommune vurdere, om du har mulighed for at komme tilbage til arbejde eller få andre ydelser som f.eks. ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Du kan dog få forlænget din sygedagpengeperiode ud over 22 uger, hvis du opfylder visse betingelser. Det kan f.eks. være, hvis:

 • Du har en livstruende sygdom
 • Du deltager i et jobafklaringsforløb
 • Du er under uddannelse eller efteruddannelse
 • Du har en særlig aftale med din arbejdsgiver om fastholdelse

Du skal søge om forlængelse af sygedagpenge hos din kommune senest fire uger før udløbet af de 22 uger. Din kommune vil derefter vurdere, om du opfylder betingelserne for forlængelse.