Fleksydelse 2024

Fleksydelse 2024: Se satser og regler for 2024

Fleksydelse er en ordning, der giver dig mulighed for at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet, inden du når folkepensionsalderen, hvis du har haft et fleksjob. Fleksydelse minder meget om efterløn, men er kun forbeholdt personer i fleksjob, som ikke kan gå på efterløn. I denne artikel vil vi gennemgå, hvad fleksydelse er, hvordan du kan få det, hvor meget du kan få, og hvad du skal være opmærksom på, hvis du vil på fleksydelse i 2024.

Fleksydelse satser 2024

Fleksydelse er en fast årlig ydelse, som er uafhængig af din tidligere indkomst, men afhængig af din civilstand og antal af børn. I 2024 er de forskellige satser for fleksydelse som følger:

Fleksydelse og forklaring2024 Sats
Fleksydelse (100 pct.)244.140 Kr. pr. år
Fleksydelse (91 pct.)222.168 Kr. pr. år
Mindsteudbetalingen af fleksydelse100 Kr. pr. måned
Fradrag af pensionsbeløb17.900 Kr. pr. år
Lempeligt fradrag43.628 Kr. pr. år
Indtægtsgrænse for selvstændig virksomhed under fleksydelse89.976 Kr. pr. år
Fleksydelsesbidrag1.643 Kr. pr. kvartal
Frivilligt ATP-bidrag1,86 Kr. pr. time

Forklaring på satstabellen.

Fleksydelse (100 pct.) er den årlige ydelse, du får, hvis du er enlig, eller hvis du er gift eller samlevende, og din ægtefælle eller samlever ikke får folkepension eller anden offentlig pension.

Fleksydelse (91 pct.) er den årlige ydelse, du får, hvis du er gift eller samlevende, og din ægtefælle eller samlever får folkepension eller anden offentlig pension.

Mindsteudbetaling af fleksydelse er det mindste beløb, du får udbetalt hver måned, hvis din fleksydelse er blevet nedsat på grund af anden indkomst.

Fradrag i pensionsbeløb er det beløb, du får fratrukket din fleksydelse, hvis du får udbetalt en privat pension eller en tjenestemandspension.

Lempeligt fradrag er det beløb, du kan tjene om året fra selvstændig virksomhed, uden at det påvirker din fleksydelse. Hvis du tjener mere, vil din fleksydelse blive nedsat med 30 øre for hver krone, du tjener over grænsen.

Indtægtsgrænse for selvstændig virksomhed er det beløb, du kan tjene om året fra selvstændig virksomhed, uden at det påvirker din ret til fleksydelse. Hvis du tjener mere, vil du miste din ret til fleksydelse.

Fleksydelsesbidrag er det beløb, du skal betale hvert kvartal for at være medlem af fleksydelsesordningen. Du kan få fradrag for bidraget i din indkomst.

Frivilligt ATP-bidrag, modtageren er det beløb, du skal betale pr. time, du arbejder i et fleksjob eller et almindeligt job, hvis du vil være medlem af ATP Livslang Pension. Du kan få fradrag for bidraget i din indkomst.

Fleksydelse sats 2024

Hvad er fleksydelse?

Fleksydelse er en ydelse, som du kan modtage, hvis du er visiteret til et fleksjob og tilmeldt fleksydelsesordningen. Fleksydelsesordningen er en frivillig ordning, som du kan melde dig til, hvis du ønsker at have muligheden for at få fleksydelse, når du vil stoppe med at arbejde. Det koster et kvartalsvist bidrag at være medlem af ordningen, men du kan få fradrag for beløbet i din indkomst.

Fleksydelse er en tilbagetrækningsordning, som du kan benytte dig af, når du vil forlade arbejdsmarkedet, inden du når folkepensionsalderen. Du kan gå på fleksydelse, når du er fyldt 60 år, hvis du har været medlem af fleksydelsesordningen i mindst et år. Du kan også gå på fleksydelse, hvis du er fyldt 62 år, uanset hvor længe du har været medlem af ordningen.

Når du går på fleksydelse, får du en fast årlig ydelse, som er uafhængig af din tidligere indkomst. Ydelsen er dog afhængig af, om du er gift eller samlevende, og om du har børn under 18 år.

Hvordan får jeg fleksydelse?

Hvis du vil have fleksydelse, skal du først være visiteret til et fleksjob. Et fleksjob er et job med nedsat arbejdstid og løn, som er tilpasset din arbejdsevne. Du kan få et fleksjob, hvis du har en varig og væsentlig begrænsning i din arbejdsevne, og hvis du ikke kan få et almindeligt job eller et job med løntilskud. Du skal søge om et fleksjob hos din kommune, som vil vurdere din sag.

Når du har fået et fleksjob, kan du tilmelde dig fleksydelsesordningen. Det kan du gøre ved at kontakte din kommune eller Udbetaling Danmark, som administrerer ordningen. Du skal betale et kvartalsvist bidrag for at være medlem af ordningen, som udgør 1.643 kr. i 2024. Du kan få fradrag for bidraget i din indkomst, så du betaler mindre i skat.

Du kan gå på fleksydelse, når du opfylder alderskravet, som er 60 år, hvis du har været medlem af ordningen i mindst et år, eller 62 år, hvis du har været medlem i kortere tid. Du skal søge om fleksydelse hos Udbetaling Danmark, som vil beregne din ydelse og udbetale den til dig hver måned.

Hvordan får jeg fleksydelse

Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg vil på fleksydelse i 2024?

Hvis du overvejer at gå på fleksydelse i 2024, skal du være opmærksom på, at der kan være nogle ændringer i ordningen, som kan påvirke din situation. For det første kan satsen for fleksydelse blive reguleret hvert år i forhold til pris- og lønudviklingen. Det betyder, at ydelsen kan stige eller falde lidt fra år til år, så du skal huske at tjekke satsen hvert år.

For det andet kan folkepensionsalderen blive hævet i fremtiden, afhængig af den gennemsnitlige levealder i befolkningen. Det betyder, at du skal være ældre, før du kan få folkepension, og at du skal være på fleksydelse i længere tid. I 2024 er folkepensionsalderen 68 år, men den kan blive hævet til 69 år i 2027 og til 70 år i 2030.

For det tredje kan der komme nye regler eller ændringer i fleksydelsesordningen, som kan have betydning for din ret til fleksydelse eller din ydelsesstørrelse. Det er derfor vigtigt, at du holder dig opdateret om eventuelle ændringer i ordningen, og at du kontakter Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om din situation.